Arkiv 2014    

 2014 feiret LFSS fem år både som organisasjon og  arrangør av den årlige konferansen for å markere den internasjonale Verdensdagen for bevisstgjøring rundt selvskading.I løpet av disse årene har vi hatt fokus på flere ulike aspekter ved temaet, og forsøkt å ta diskusjonen rundt selvskading videre år for år. I anledning jubileumskonferansen ønsker vi å se tilbake på veien vi har gått, samtidig som vi retter blikket framover. 

Disse holdt foredrag 2014: 

Anita J Tørmoen Er cand.paed.; spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning og stipendiat ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging v/Universitetet i Oslo på prosjektet Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med repeterende suicidalatferd. Hun er med i DBT-behandlerteamet og er prosjektleder for "STERK NOK", et pilotprosjekt der unge med selvskadingsproblematikk får tilbud om å delta i mestringsfokuserte grupper. Tørmoen er i tillegg lærer på senterets DBT-utdanningsprogram.

Einar Øverenget har dr.grad i filosof. Øverenget har lang forelesningserfaring fra norske og amerikanske universiteter, og arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper. Øverenget er også opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og har i en årrekke vært Nitimens husfilosof. Han har også utgitt flere bøker, blant annet Hannah Arendt (2001), Eksistens (2003), Å bli sin egen venn (2004), Lykkens filosofi (2006), Livets Øyeblikk (2007) og Hemmeligheter (2009).

Svein Øverland er psykologspesialist med fordypning i barne- og familieterapi. Han har videreutdanning innen vold og risikohåndtering, Aggression Replacement Therapy, EMDR og Dialektisk adferdsterapi.Øverland arbeider ved Sentral fagenhet for Tvungen omsorg, Brøset, St. Olavs Hospital. I tillegg har han deltids privatpraksis ved Risvollan medisinske senter. Han har skrevet bok om selvskading og har bidratt til tre andre bøker. I tillegg er han fagredaktør for helsebiblioteket.no for temaene selvmord og selvskade.

Randi Tofthagen er psykiatrisk sykepleier og doktorgradsstudent ved det helsevitenskapelige fakultetet universitetet i Trømsø og Lovisenberg diakonale høgskole.Pågående forskningsprosjekt er : Selvskade - det stumme språket. Det har et kvalitativt design hvor sykepleiere og tidligere brukere intervjues om hva de erfarer fremmer recovery av ytre selvskade.Arbeider også som høgskolelektor og underviser og veileder i psykisk helsearbeid. Jan Hammer er spesialsykepleier med mastergrad i klinisk psykisk helsearbeid. Masteroppgavens tema var hva som gir bedring ved døgninnleggelse i akutt psykisk helsevern opplevd av kvinner som selvskader. Hammer har arbeidet på akuttpsykiatrisk mottakspost i 7 år. I dag jobber han som rådgiver i Forsknings- og Utviklingsavdelingen, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF.

Johan Siqveland Utdanning: Psykolog, psykologspesialist med fordypning i klinisk voksen, NPF. PhD kandidat, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo. Spesialrådgiver RVTS Øst, ansatt ved Akershus universitetssykehus. Har hatt ulike spesialpsykologstillinger der jeg har arbeidet med nevropsykologiske utredninger og ulike psykiske plager blant voksne og barn. Jeg har jobbet med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til utredning og behandling av psykiske plager både i individualterapi og mestringsgrupper. Johan arbeider med et forskningsprosjekt om posttraumatisk stress og selvmordstanker blant mennesker som har kroniske smerter i kroppen.

Tormod Stangeland er psykologspesialist og leder for Mobilt Behandlingsteam ved Ungdomspsykiatrisk Klinikk, Ahus, som han var med på å starte opp i 2005. Han arbeider med selvmordstruet ungdom i akutt krise. I denne situasjonen blir det nødvendig å fokusere på fysisk sikring. Samtidig kan fokuset komme i veien forbehandling av problemene som ligger til grunn for selvmordsatferden.

Erlend Mork er spesialist i klinisk psykologi og arbeider ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Han har erfaring fra psykisk helsevern både for voksne og barn og har de siste årene undervist i klinisk suicidologi og arbeidet med dialektisk atferdsterapi for personer med selvskading og selvmordatferd. Hans forskning har primært fokusert på selvmordsatferd blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser samt oppfølging av personer behandlet i medisinske akuttavdelinger for selvskading eller selvmordsforsøk.  Erlend Mork ledet arbeidsgruppen som utarbeidet utkast til Handlingsplan forebygging av selvskading og selvmord på oppdrag for Helsedirektoratet.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar