Arkiv 2016

 "Du ser ikke meg men jeg ser deg"


Konferansen vil denne gang handle om generell psykisk helse og utfordringer i forbindelse med å forebygge psykisk uhelse blant minoriteter og også sett fra et kjønnsperspektiv. Dette har vært et forslag fra tidligere evaluering om hva deltakere ønsket å få mer kunnskap om. Da vi allerede i 2014 begynte å gjøre litt research om selvskading/selvmord blant minoriteter, så fant vi ikke mye norsk forskning innen dette temaet. Men mange ulike sentre jobber med minoriteter og har kunnskap om flyktningers situasjon og temaer som tvangsekteskap, traumer osv.
Vi har valgt å sette fokus på generell psykisk helse, kulturforståelse og kommunikasjon. Kan man forebygge psykisk uhelse, vil det også være med på å redusere selvskading og selvmord.

Vi har en skjult, men svært viktig gruppe å nå ut til, og det er unge menn. Vi vet i dag at selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge menn i Norge. Når det gjelder selvskading viste CASE-studien (2003) at ca. 5 % av guttene hadde skadet seg selv med vilje. LFSS tror at den prosenten nå har økt. Vår erfaring er at guttene opplever seg stigmatisert og skjuler sin selvskading i større omfang, noe som gjør det vanskelig å oppdage. De kan også føle en ekstra belastning fordi selvskading defineres som et «jenteproblem». Det er forsket lite på det mannlige perspektivet rundt selvskading og selvmord. 

Et annet tema, sett fra et kjønnsperspektiv, er transseksualisme og psykiske påkjenninger. Vi håper konferansen skal gi dere kunnskap som kan videreføres i deres arbeid og samtidig skape nysgjerrighet og ønske om mer viten om dette temaet.

Velkommen! 
"Hva legger vi i begrepet kulturkompetanse i psykisk helsearbeid med etniske minoriteter"

Leoul Mekonen 
Er ansatt som studieleder ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske helse Øst og Sør. Han er utdannet sosionom (HiO) og utdannet tolk (UiB) og har en master i helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Gjøvik (HiG). Leoul har også bakgrunn i medisinsk antropologi fra Etiopia. Leoul holder en rekke kurs for ulike yrkesgrupper om helse– og sosialt arbeid med etniske minoriteter og han byr på levende historier om egne erfaringer som asylsøker, fagperson og innvandrer i Norge. I tillegg er han prosjektleder i organisasjonen MiR(multikulturelt Initiativ Ressursnettverk) der driver han forebyggende arbeid i innvandrermiljøer som angår vold i nærerelasjoner, oppdrager vold, uønskede svangerskap og abort blant 
                                           innvandrerungdommer

"Minoritetsstatus, diskriminering og sosialt nederlag som risiko for alvorlig psykisk lidelse" 

Akiah Ottesen Berg
Psykolog med PhD i tema psykose hos innvandrere. Hun arbeider for øyeblikket som post doc på Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), og med tidlig intervensjon ved psykose. Hun har et særskilt interesse for det sosiale miljøets innvirkning på alvorlig psykisk lidelse og har sammen med sin forskningsgruppe nylig utgitt boken "Psykose og Samfunn" 
"Kjønnsmangfold og annerledeshet" 


Ingun Wik

Pediatrisk sykepleier, og har jobbet som ledende helsesøster og sexologisk rådgiver på helsestasjon for lesbisk, homofil, bifil og transkjønnet ungdom LHBT i 6 år.

"Gutter - den glemte minoriteten? Hvordan oppdage og behandle selvskading hos gutter" 

"Seksualitet som arena for selvskading"


Svein Øverland 
Psykologspesialist og seksjonssjef for den nasjonale Sentral fagenhet ved Avd. Brøset, St. Olavs hospital. Han er medeier av Superego AS og Psychcon AS. Han har skrevet to fagbøker (Selvskading, 2006 og Stalking, 2013) og bidratt i flere andre fagbøker om ulike emner. Han har en hjemmeside på Psykologivirkeligheten.blogspot.no"Innvandring integrering/des-integrering"

"Psykoterapeutisk arbeid med pasienter som har minoritets bakgrunn" 

Sharhram Saygani
Utdannet lege fra Universitetet i Oslo og er spesialist i psykiatri. Han er i tillegg utdannet psykoanalytiker og godkjent veileder i psykoterapi ved Institutt for Psykoterapi og Norsk Psykiatrisk Forening. Shaygani har også arbeidet som rettspsykiater og medisinskfaglig rådgiver. Shaygani har arbeidet i psykiatrien siden 1991, og har vært overlege på Ahus, Ullevål Universitetssykehus og nå Trasoppklinikken. Han har bred erfaring i utredning og behandling av alle typer psykiske lidelser, inkludert rus- og avhengighetslidelser. Sammen med psykiater Per Føyn skrev han en fagbok om behandling av ruslidelser i 2010 som ble godt mottatt av fagmilijøet i Norge (Psykodynamisk behandling av ruslidelser, 
 Universitetsforlaget). Shaygani har holdt foredrag og undervist helsepersonell i mange år


 "Adopsjon ut av fokus"

Angelica Bråten


Er Gestaltcoach og har 26 års erfaring med adopsjon som adoptert. I tillegg til 8 års arbeid med å etablere et sosialt og oppfølgende tilbud for adopterte i Norge. I 2007 var hun intiativtaker for foreningen Norsk-Colomianos som er til for sosiale sammenkomster, erfaringsutvekslinger og informasjonskanal for adopterte Colombianere i Norge. Hun var med det første året med å etablere forenigen, som i dag drevet av engasjerte adopterte. I 2009 begynte hun på en dokumentaridé om adopsjon i Norge og har i den forbindelse jobbet mer i dybden av hva adopsjon innebærer i Norge. Norsk forskning sier:  -Internasjonalt adopterte som gruppe har høyere forekomst av psykiske lidelser og blant annet atferdsvansker sammenlignet med normalbefolkningen. Det er få studier som har undersøkt nasjonalt adopterte. Både nasjonalt og internasjonalt adopterte har hyppigere kontakt med psykisk helsevern enn normalbefolkningen. -Alkohol- og rusmisbruk er mer utbredt, både blant internasjonalt og nasjonalt adopterte sammenlignet med normalbefolkningen. Det gjelder også selvmord og selvmordsforsøk. I forbindelse med selvmord og alkoholrelaterte dødsårsaker finner man at både nasjonalt og internasjonalt adopterte har forhøyet dødelighet." Kristin Gartnär, Adopsjonsforum, nr. 1 2015. I møte med adopterte har hun selv fått et innblikk i det store omfanget av problematikken. Hun kunne selv relatere til mye av det og forstod viktigheten av først og fremt jobbe med seg selv før hun kunne begynne å hjelpe andre. Hun begynte på NGI (Norsk Gestalt Institutt) og er i sitt andre år i utdannelsen som gestaltcoach. Med gestaltverktøyet har hun begynt å jobbe med identitet og adoptivfamilier. Dette vil hun gi en demonstrasjon på under verdensdagen for selvskading.


"Menn kan også gråte"

Daniel Paterson
Jeg heter Daniel Paterson og er 29 år gammel. Jeg er gift med min kone Lillian og sammen har vi hundene, Nala og Pumba og minigrisene Billy og Bobby. Vi bor i et hus på Sunde i Stavanger. Min kone jobber som IT Administrator, mens jeg selv går på AAP og har gjort det de siste 2 ½ årene. På fritiden min så driver jeg med kroppsbygging, litt webdesign, koding og generelt data. Jeg er også veldig glad i å tilbringe tiden min sammen med kona foran Tv’en med en god film. Jeg har vært innenfor helsesystemet siden 2009 da jeg hadde mitt første suicidforsøk med overdose og prøvde å kutte min egen pulsåre. Siden dette har jeg vært innlagt over 15 ganger og har hatt mer enn 25 overdoser. Men har kun vært i behandling i 2 ½ år. Jeg har fått diagnosene Borderline personlighetsforstyrrelse, depresjon, angst og muligens PTSD etter en voldtektsepisode når jeg var 9 år gammel. For øyeblikket er jeg på Gauselskogen 
                                                      behandlingssenter og mottar god hjelp der. Der skal jeg være intil desember 2016 og håper jeg 
                                                      kan begynne ett normalt liv med min kone etter dette. "Født i feil kropp" 

Tone Maria Hansen
Utdannet sosiolog fra universitetet i Oslo. Arbeider som daglig leder i Harry Benjamin ressurssenter, som er en pasientorganisasjon for kjønnskorrigerende behandling på Oslo universitetssykehus. Tone Maria har arbeidet for personer som opplever å være født i feil kropp i 16 år. Hun har fått flere utmerkelser både internasjonalt og i Norge for sitt arbeid for denne gruppen. I 2014 mottok hun i Thailand, Harry Benjamin Distinguished Education Award for sitt arbeid internasjonalt og i 2015 mottok hun Kongens Fortjeneste medalje for sitt arbeid i Norge.


"Meeting of minds – jeg er fordi du tenker på meg"


Eivor Indrebø Lægreid 
Utdanna barnevernspedagog og barnevernfaglig vegleiiar og har spesialisert seg i klinisk ambulant og miljøterapeutisk arbeid ved R-Bup Øst med fordjuping i miljøterapi med einsleg mindreårige flyktningar. Eivor har breid erfaring frå miljøterapeutisk og ambulant arbeid med barn, unge og familier, og har særlig erfaring med miljøterapi med ungdommer med opprinnelse i afghansk og arabisk kultur. Eivor arbeider no i Mobilt oppsøkande behandlingsteam ved Ungdomspsykiatrisk klinikk, Ahus. Målgruppa her er ungdom 13 – 18 år i behov for akuttpsykiatrisk behandling, ei stor del av ungdommane fortel om sjølvskade- og suicidal tanker og handlinger. Eivor tek no master i psykososialt arbeid med selvmord, rus, vold og traumer ved Universitetet i Oslo, og er bidragsytar i fagbok om miljøterapi 2016 red. Alicja Olkowska og Berit Landmark


 Gutter og menns reaksjoner på seksuelle overgrep

Endre Førland
Sykepleier i 40 år og utdannet Gestalt terapeut fra NGI. Arbeider til daglig med utsatte menn og deres pårørende ved SSMM, Senteret for seksuelt misbrukte menn i Oslo. Har jobbet ved SSMM siden 1998. Har selv erfaring som utsatt og bearbeiding av senskader etter dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar